حجت الاسلام ابراهیم نژاد در دانشگاه علم و صنعت درباره کنترل خشم

آثار سوء خشم بر انسان

سخنان حجت الاسلام  ابراهیم نژاد در مسجد دانشگاه علم و صنعت با موضوع کنترل و مدیریت کردن خشم و غضب