بازدید علمی از ستاد نانو کشور

بازدید علمی دانشگاه علم و صنعت از ستاد نانو به همت نهاد رهبری دانشگاه

برنامه بازدید علمی از ستاد توسعه فناوری نانو کشور ویژه نخبگان ( رتبه برتر های کنکور ۹۹ و ۱۴۰۰) برگزار می شود