جلسه هم اندیشی اساتید در زمینه مبارزه با فساد

جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه علم و صنعت درباره مبارزه با فساد در ایران سخنران دکتر علی یار ارشدی

 

برگزاری نشست هم اندیشی اساتید با موضوع مبارزه با فساد در ایران (از منظر حقوقی)؛ شیوه ها، راهکارها و موانع

سخنران: دکتر علی یار ارشدی (حقوقدان)