رسول خدا (ص) فرمودند:
« هر که به جستجوى علم راهى سپرد خدا براى وى راهى سوى بهشت بگشاید »