امیر صادقی

کتاب دانشجویی

ابوالقاسم حمیدی

انتشارات مسجد مقدس جمکران

مقام معظم رهبری

معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی

مجید پورولی کلشتری

عصر داستان

 محمد محمدی اشتهاردی

انتشارات اخلاق