عرفان عاشورایی

امیرکبیر

در این اثر، نویسنده معتقد است که سرمایه اصلی معرفتی، معنوی و شریعتی عرفان عاشورایی، قرآن کریم و عترت طاهره^ است؛ یعنی عرفانی است ثقلینی؛ عرفانی ناب و خالص که راه و راز سلوک را تا شهود کاملا تبیین کرده است. عرفان عاشورایی، همه ارزش های اخلاقی ـ سلوکی را برای نیل به حقیقت در بر دارد؛ عرفان عقلانی و خردپذیر، عرفان هماهنگ با فطرت انسان، عرفان زندگی ساز، عرفان حماسه و شهود، سجاده و سنگر و عرفان درد خدا و خلق است.

در این کتاب، عرفان عاشورایی به هفتاد و دو بند در سیر و سلوک الی الله تقسیم شده است. تعدادی از بخش های این اثر عبارتند از: خداخویی، رستن و رسیدن، فقر و فنا، عرفان خونین، ریاضت و رهایی، عرفان سیاسی، تجربه توبه، زهد، صبر سلوکی، رضا و راحتی، فتح عرفانی، سلوک ثقلین، نیستان نینوا، عرفان زندگی، خودافزایی، عرفان فراجنسیتی، لاهوتیان، فوق فرشته، تزکیه و تجلی، ادبستان، معرفت و حکمت، زمین آسمانی، عقل عاشق، عمل مسئولانه، خوف خدا، استغفار و عرفان عزیزانه.

این کتاب در سال 1389 توسط انتشارات امیرکبیر به قیمت 3000 تومان به چاپ رسیده است.