علی ربانی گلپایگانی

بوستان کتاب

امامت و رهبری نه تنها به عنوان یک ضرورت و واقعیت عینی در تاریخ بشر مطرح بوده است، بلکه فیلسوفان و متفکران نیز از دیر زمان به آن توجه نموده و درباره گونه ها، ویژگی ها، شیوه ها و آسیب های آن سخن گفته اند. تاریخ فلسفه سیاسی بهترین گواه بر این مدعاست.

اگر از منظر دین - به ویژه دین و حیانی - به مسئله امامت بنگریم، تاریخ امامت و رهبری را با تاریخ بشر برابر می یابیم، زیرا پیامبری نخستین جلوه امامت و رهبری دینی در حیات بشری است که تاریخ آن همزاد با تاریخ بشر است. در نخستین دوره که زندگی بشر روند ساده ای را می پیمود پیامبران الهی با بهره گیری از عقل صائب و الهام های قدسی در موارد لازم، جامعه بشری را رهبری می کردند، و پس از آن که زندگی بشر پیچیده تر شد این مهم بر اساس کتاب و شریعت آسمانی معین انجام گرفت.

امامت، یکی از اصول بنیادین اسلامی است که اصول دیگر در پرتو آن، تفسیر و تبیین می شود. مذاهب اسلامی، هر یک به نحوی آن را با عقاید خود، پیوند داده اند، اما در شیعه، برجستگی خاص دارد؛ به طوری که این مذهب را به«امامیه» مشهور ساخته است.

اثر حاضر، امامت را در بینش اسلامی در این فصل ها می کاود: تعریف، جایگاه و ضرورت امامت، مقامات و رسالت های امام، انتصاب یا انتخاب امام، بررسی آیات و روایات امامت، عصمت ائمه، شخصیت معنوی امامان(ع) و علم ائمه.

کتاب امامت در بینش اسلامی توسط انتشارات بوستان کتاب در سال 1386 به قیمت 4500 تومان به چاپ رسیده‌است.