منوچهر محمدی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

موضوع این کتاب، بررسی جنگ نرم و فتنه انگیزی های غرب علیه ایران است. نگارنده، در کتاب حاضر، به مطالعة این مقوله از سال 1368 هـ.ش تا سال 1388 یعنی زمان شکل گیری «جنبش سبز» پرداخته است. وی در این راستا سیاست ها و راهبردهای دشمنان انقلاب اسلامی را تشریح نموده و اهداف و راهبردهای آنان را توضیح داده است. همچنین بخش هایی از کتاب به ذکر کارنامة شخصیت های سیاسی تأثیرگذار در جنگ نرم و فتنة 1388، بررسی جریان های سیاسی تأثیرگذار، و مطالعة نقش ولایت و امت در مدیریت بحران و ختم غائله اختصاص یافته است.
----------------
حوادث و اتفاقات قبل و بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران، در تاریخ سی ساله نظام جمهوری اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به یقین از حوادث و اتفاقاتی استثنایی و کم نظیر بوده است.
برای کشوری که در طول این سه دهه و در شرایط سخت و حتی در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی تقریباً همه ساله یک انتخابات سراسری برگزار کرده و اجازه نداده است حتی یک روز هم وقفه و تأخیری در انجام انتخابات ایجاد شود و عموم آنها به آرامی و بدون ایجاد تنش و برخورد، برگزار شده اند. آنچه که در دوران انتخابات دهم ریاست جمهوری صورت گرفت ـ به ویژه مداخله ها و عطف توجه قدرت های بیگانه ـ همه را شگفت زده کرد.

ضرورت انجام یک مطالعه عمیق، همه جانبه و در عین حال علمی و دور از جار و جنجال های سیاسی و احساسی لازم بود تا نشان دهد که فتنه حاصل یک برنامه ریزی درازمدت، طولانی و نتیجه کار عمیق اتاق های فکر و درهم تنیده دشمن بوده است و می طلبد که بر اساس این پیش فرض، پژوهشی عمیق و همه جانبه صورت داده تا چرایی و چگونگی این ماجرا را دریافته و درنهایت، علل ناکامی دشمنان و توفیق انقلاب اسلامی در عبور موفقیت آمیز از این «آزمون » روشن شود.

این کتاب در هفت فصل به شرح زیر ارائه شده است: فصل نخست با عنوان کلیات به انقلاب اسلامی و اثرات آن می پردازد، فصل دوم سیاست ها و راهبردهای دشمنان در جنگ نرم بیست ساله است و فصل سوم نیز عملی کردن اهداف وراهبردهای جنگ نرم دشمن در ایران(بومی سازی) است.
فصل چهارم به کارنامه شخصیت های سیاسی تأثیرگذار در جنگ نرم و فتنه 88، فصل پنجم به جریان های سیاسی و جنگ نرم دشمن، نقش ولایت وامامت در مدیریت بحران و ختم غائله و فصل آخر نیز به نتیجه گیری از مطالب کتاب پرداخته است.

چاپ چهارم كتاب انقلاب اسلامی در بوته آزمون از هفت فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: سیاست ها و راهبردهای دشمنان انقلاب اسلامی در جنگ نرم بیست ساله

فصل سوم: عملی کردن اهداف و راهبردهای جنگ نرم دشمن در ایران (بومی سازی)

فصل چهارم: کارنامه شخصیت های سیاسی تأثیرگذار در جنگ نرم و فتنه ۸۸

فصل پنجم: جریان های سیاسی تأثیرگذار

فصل ششم: نقش ولایت و امت در مدیریت بحران و ختم غائله

فصل هفتم: جمع بندی و نتیجه گیری کلی

 

گفتنی است، این اثر به بهای ۴۰ هزار تومان از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه شده است.