آيا حكم حاكم شرع، در ثبوت اول ماه، براي غير مقلّدان او نيز حجت است؟

همه (به جز سيستانى و وحيد): آرى، حكم حاكم شرع در ثبوت اول ماه، براى همه حجت است و بايد به حكم او عمل كنند؛ مگر آنكه بفهمند حاكم شرع اشتباه كرده است.
سيستانى: اول ماه با حكم حاكم شرع ثابت نمى شود.
وحيد: بنابراحتياط واجب، اول ماه به حكم حاكم شرع ثابت نمى شود.