اگر ميهمان فطره خودش را بدهد، آيا از عهده صاحب خانه ساقط مي شود؟

 

همه: اگر با اجازه صاحب خانه از طرف او فطره خودش را بدهد، از عهده ميزبان ساقط مى شود.