آيا رها كردن هاجر در بيابان و ذبح اسماعيل نوعي ظلم در حق آنها نبوده چون براي امتحان پدر قرباني شدند؟

در هر دو مورد دستور و فرمان الهي را حضرت ابراهيم عملي ساخت و به فرموده قرآن خداوند به هيچ كس ظلم نمي كند ولا يظلم ربك احدا و پروردگارت به هيچ كس ستم نمي كند.


اولاً، جريان اسكان حضرت هاجر و اسماعيل در بيابان و نيز قرباني كردن اسماعيل همچنان كه براي حضرت ابراهيم امتحان است براي خود هاجر و اسماعيل نيز امتحان و آزموني بزرگ بوده است در ماجراي زندگي هر كسي به نحوي مورد آزمايش قرار مي گيرد. در اين دو واقعه، علاوه بر ابراهيم همسر و فرزندش نيز مورد آزمون قرار گرفتند.


ثانيا، جريان اسكان هاجر و اسماعيل در آن وادي مقدس، صرف امتحان نبود، بلكه اراده خداوند بر معرفي و احياي آن وادي مقدس (مسجدالحرام و خانه كعبه) بود كه علاوه بر اين كه تكريم و احترام و نشان دادن آيات خود از جمله جوشانيدن چشمه آب، هاجر و اسماعيل بود، در قبال اين مشقت و سختي اجري عظيم و بزرگ براي آنان نزد خداوند محفوظ است.