آيا بهشتي كه آدم از آن رانده شد همان بهشت اخروي است؟

 
بهشت اخروي در قوس صعود بوده، نتيجه و تجسّم اعتقادات و خلقيّات واعمال ما انسانهاست؛ و كسي كه در آن وارد شود تا ابد در آن خواهد بود. ابليس نيز دربهشت اخروي راه ندارد. پس بهشت آدم(ع) نمي تواند بهشت اخروي باشد.
 
بهشت آن حضرت در قوس نزول و در برزخ نزولي بوده است.لذا حضرتش حتماً بايد از آن تنزّل مي نمود؛ چون برزخ نزولي قبل از دنياست و برزخ صعودي بعد از دنيا؛ و خداوند قبل از خلقت آدم خبر داده بود كه من خليفه اي در زمين قرار خواهم داد. پس آدم بايد به دنيا تنزّل مي نمود؛ لكن قبل از نزول به دنيا بايد كنكوري آزمايشي مي داد تا براي امتحان اصلي آماده باشد.