آيا قضاي روزه هاي مادر هم بر پسر بزرگ تر واجب است؟

 
امام، تبريزى، سيستانى و وحيد: خير، واجب نيست.
بهجت، صافى، فاضل و نورى: بنابر احتياط واجب بايد به جا آورد.
مكارم: اگر از روى نافرمانى نبوده و توانايى برقضا داشته، بر پسر بزرگ تر واجب است آنها را به جا آورد؛ ولى اگر از روى نافرمانى بوده، واجب نيست.
خامنه اى: آرى، واجب است.