چه كنيم كه بعد از توبه مجدداً آلوده نشويم؟

 

مراقبت كنيد. مراقبت يعنى مراقب خود بودن. رقيب از رقبه به معنى گردن گرفته شده است. كسى كه در امتحانات سر مى كشد تا ببيند ديگران تقلب نكنند به او مى گويند رقيب. گفته اند رقيب خود باشيد، هميشه گردن بكشيد ببينيد چه كسى سراغ شما آمده است، چه كسى مى خواهد به جاى شما بنشيند، شيطان آمده است يا فرشته، اگر خداى ناكرده انسان لغزيد اين طور نيست كه براى هميشه محروم شود. خداوند توبه او را قبول مى كند و مى پذيرد.