كسي كه از شخصي غيبت كرده يا شنيده است، آيا بايد رضايت فرد غيبت شده را به دست آورد؟

 

همه مراجع (به جز بهجت): خير، كسب رضايت او واجب نيست ؛ ولى بايد از اين گناه توبه كند.
آيةاللَّه بهجت: آرى بايد رضايت او را جلب كند، مگر اينكه عزت و آبروى او را نزد كسانى كه پيش آنان غيبت كرده، اعاده نمايد و اگر امكان رضايت و يا دسترسى به او نباشد، بايد براى او استغفار كرد.