سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع تبیین شاخص های انتخاب اصلح