مهمانان یمن در مسجد دانشگاه علم و صنعت

حضور مهمانانی از یمن و بررسی اوضاع این کشور به همراه پرسش و پاسخ دانشجویان