حجت الاسلام ابراهیم نژاد در دانشگاه علم و صنعت درباره کنترل خشم
حجت الاسلام ابراهیم نژاد در دانشگاه علم و صنعت درباره کنترل خشم
حوزه دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت و شعار قرآن محوری و مسأله مداری
کانال سروش نهاد دانشگاه علم و صنعت