مراسیم جشن ازدواج دانشجویی

ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی

ثبت نام ازدواج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت

ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی آغاز شد، عزیزان دانشجو برای کسب اطلاع پیرامون موضوع ازدواج دانشجویی به سایت  ezdevaj.org  مراجعه فرمایید.

ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی از طریق سامانه  ezdevaj.nahad.ir  انجام خواهد شد.