محفل انس با قرآن
جزءخوانی قرآن کریم
در ماه مبارک رمضان شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:45 تا 13
در مسجدالشهداء دانشگاه

جزء خوانی قرآن کریم در مسجد دانشگاه علم و صنعت
مراسم ترتیل خوانی و جزءخوانی قرآن کریم در مسجد دانشگاه علم و صنعت