تماس با دفتر نهاد

دانشگاه علم و صنعت:

77240561

داخلی: 2199

پست الكترونيك:

nahad at iust.ac.ir

شماره سامانه پیامکی :

30009900001212

کانال سروش نهاد

دانشگاه علم و صنعت:

soroush://channel/nahadiust