مسابقه و دوره آموزشی رفیق خوشبخت ما بمناسبت بزرگداشت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

مسابقه " رفیق خوشبخت ما " تا ۵ بهمن ۱۴۰۰

مسابقه و دوره آموزشی رفیق خوشبخت ما بمناسبت بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
دوره آموزشی سوگواره فاطمی در سامانه آموزشی دانشگاهیان ویژه دانشجویان اساتید و کارکنان دانشگاه علم و صنعت سال 1400

مسابقه و دوره آموزشی سوگوارۀ فاطمی

مسابقه و دوره آموزشی سوگوارۀ فاطمی برای دانشجویان ، اساتید و کارکنان