سخن استاد فاطمی نیا درباره اندازه و تداوم در عمل کردن سایت نهاد رهبری دانشگاه علم و صنعت