اعتکاف رجبیه 1401 مسجد الشهداء دانشگاه علم و صنعت

اعتکاف ماه رجب دانشگاه علم و صنعت

اطلاعیه ها و برنامه های آتی را در کانال نهاد رهبری دانشگاه علم و صنعت پیگیری فرمایید:

کانال بله نهاد دانشگاه علم و صنعت