لوازم انقلابی گری درمحیط دانشگاه

انقلابی گری درمحیط دانشگاه، موضوع سخنان حجت الاسلام  صالحی نیا در مسجد دانشگاه

ملزومات انقلابی گری در محیط دانشگاه

ریسک پذیری

عبور از افراد ترسو و مرعوب

احساس تعلق به کشور

شبکه سازی و ایجاد ارتباطات

مطالبه و پیگیری از مسئولین