سرگذشت خود گفته علامه حسن زاده آملی

خودت را آلوده نکن!

از خود به درآی!

مواظب باشید دل نشکونید!