آیت الله بهشتی

دفتر نشر فرهنگ اسلامی

مؤسسه پژوهشی انقلاب اسلامی

مقام معظم رهبری (آیت الله سید علی خامنه ای)

انتشارات موسسه فرهنگی ایمان جهادی (صهبا)

مقام معظم رهبری (آیت الله سید علی خامنه ای)

انتشارات دارالحدیث

محمد ری شهری

انتشارات چاپ و نشر بین الملل

گودرز نجفی