این کارگاه ویژه خواهران در چهار جلسه و بصورت رایگان، در سالن کنفرانس ساختمان ۱۵خرداد برگزار شد

فرایند تبادل پیام دو جانبه بصورت برنده-برنده با کمترین خطا

برگزاری کارگاه خودت را از نزدیک ببین