کارگاه “از رابطه تا کات”

این کارگاه چهار جلسه است و بصورت رایگان، در خوابگاه خواهران برگزار میگردد

موضوعات:

برای یک رابطه پایدار و رمانتیک چه کنیم؟

رابطه با چه کسانی آب در هاون کوبیدن است؟

کارگاه از رابطه تا کات