صحبتهای قرآنی استاد احمد ابوالقاسمی و قرائت قرآن کریم در هفتۀ قرآن دانشگاه علم و صنعت به همت کانون قرآن و عترت (ع)