استاد رحیم پور ازغدی در مسجد دانشگاه علم و صنعت

تبیین شاخص های انتخاب اصلح

شاخص انتخاب اصلح ، سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی در مسجد شهدای دانشگاه علم و صنعت