قرائت قرآن استاد محمود غلام نژاد در مسجد دانشگاه علم و صنعت

نوای قرآن استاد محمود غلام نژاد در هفتۀ قرآن دانشگاه علم و صنعت

نوای قرآن استاد محمود غلام نژاد ، قاری ممتاز کشور و نفر اول مسابقات قرآن کریم کشور کویت
سوره مبارکۀ جن، آیه ۱۸
سور مبارکۀ مزمّل